rachel_deadsea2-kopie

Beleidsplan 2024 t/m 2028

STICHTING VRIENDEN VAN ZANDVERHALEN

J.P. Broekhovenstraat 9
8081 HB Elburg
T. 0525 745970

Email: info@zandverhalen.nl

RSIN 865259082

Hoofdstuk 1

Inleiding:

Ontstaan van Zandverhalen in Elburg
In 2017 heeft hij daartoe samen met compagnon Cor Verkade “Botters, Bijbel en blikken B.V.” opgericht op het markant gelegen terrein van bijna 16.000 m2 met bijbehorende opstallen pal aan de haven van het pittoreske Elburg. De 4.000 m3 verworven zand is vervolgens gedurende anderhalf jaar naar ontwerp en onder leiding van Aad Peters door een veertigtal werelds beste zandkunstenaars omgetoverd in een expositie “Bijbelverhalen in zand”. De bezoekers kunnen een wandeling maken door cultuur-, kerk- en Bijbelse historie op een wijze die de bezoeker confronteert met de existentiële vragen van het leven.
Na een half jaar proefdraaien is de expositie op 2-4-2019 door Ted Neeley (acteur Jesus Christ Superstar) en oud presentator Henny Huisman geopend.

Uniek & 100% recycled
De expositie behoort wereldwijd tot de grootste indoor-zandsculptuur-exposities en is om meerdere redenen uniek in haar soort. Niet alleen is het de enige expositie die de cultuur-, kerk- en Bijbelse geschiedenis verbeeldt, ook is het gebruik van verschillende natuurlijke materialen uitzonderlijk. Terwijl zand de basis vormt, zijn er ook veel andere natuurlijke materialen te zien zoals metershoge sluisdeuren, duizend jaar oude olijfbomen, originele deuren uit het Midden- Oosten en smeedijzeren hekken die tezamen een effectieve eenheid vormen. Uiteraard is daarbij geen enkele vorm van plastic of andere eigentijdse hulpbronnen gebruikt. De hele expositie is gemaakt uit 100% recyclede materialen afkomstig van oude kastelen, kerken of andere theaters.
Naar de overtuiging van Aad Peters dient iedere vertolking van de bijbel het hoogst mogelijke niveau na te streven. In het dikke gastenboek waarin mensen vrijwillig een impressie kunnen achterlaten, is een paar keer met nadruk vermeld dat dit het mooiste is dat de bezoekers (met daarbij een kanttekening van ééntje dat hij toch al heel wat kunst wereldwijd gezien had) ooit gezien hebben.

Filosofie van Zandverhalen
De expositie Zandverhalen, de Witte Hal en alle toekomstige projecten hebben als doel een vrijplaats te creëren voor Bijbelverhalen in verhouding tot het bredere publiek. Met “vrijplaats” beogen wij het volgende: De Bijbel is een boek dat in elke boekwinkel gekocht kan worden. Het is voor iedereen. Door de secularisatie in combinatie met ontlezing verdwijnt de bijbel uit de meesten huishoudens of wordt niet meer gelezen. Daardoor verdwijnen ook deze unieke verhalen uit ons maatschappelijke geheugen.
Wij menen dat de Bijbel geestelijk en maatschappelijk een zeer relevant boek is. Het moet voortdurend verteld wordt om de huidige ontwikkelingen zowel in privé als ook maatschappelijke context beter te kunnen begrijpen. Het levert verduidelijking, inspiratie en stimuleert onderling gesprek. Het is aan de bezoeker om dit in onze exposities voor zichzelf te bepalen.
De expositie en het bedrijf erachter moeten vrij blijven van religieuze of politieke invloeden/inmengingen. Iedereen, zowel religieuze als niet religieuze groepen zijn welkom en hebben de mogelijkheid hun toelichtingen te geven aan hun gasten. Er is geen ruimte voor “evangeliseren” in de publieke ruimte, omdat Zandverhalen een vrijplaats moet blijven die zowel Christenen, Moslims, Joden en iedere andere gezindte hun eigen ervaring kunnen beleven door de tentoongestelde Bijbelverhalen. Samenwerkingen met andere organisaties kunnen alleen aangegaan worden zolang het principe van de “vrijplaats” gerespecteerd wordt. Het wordt niet toegestaan dat Zandverhalen of de toekomstige exposities geclaimd kunnen worden door religieuze of politieke (of anders) organisaties en daardoor het principe van de “vrijplaats” verminderd, veranderd of voor eigen doelen gebruikt wordt.

Hoofdstuk 2

Doelstelling van de Stichting Vrienden van Zandverhalen:
Het doel van de stichting is het behouden van de expositie(s) van Zandverhalen in de toekomst onder andere door het werven van donateurs en vrienden van Zandverhalen.
Zandverhalen is een museum met een vaste expositie “Bijbelverhalen in zand”. Deze expositie zal in de loop van de jaren verschillende wisselexposities rond om het thema van bijbel, cultuur en historie aan het grote publiek laten zien. Om deze exposities te kunnen exploiteren gaat de stichting op zoek naar donaties voor elk nieuwe tentoonstelling maar ook voor een goed behoud van de vaste expositie. Verder wil de stichting ook (culturele) evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten organiseren en het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of naar het oordeel van haar bestuur daartoe bevorderlijk, nuttig en/of gewenst kunnen zijn. Het beheer van het vermogen van de stichting ligt bij het bestuur.

Hoofdstuk 3

Inkomsten en financieringen:
De inkomsten van de stichting worden genereert door baten voortgekomen uit de door de stichting ontplooide activiteiten; subsidies en/of fondsenwerving en/of crowdfunding; donaties, sponsorgelden en giften; schenkingen, erfstellingen, legaten en lastbevoordelingen; revenuen van het vermogen; alle overige bijdragen en inkomsten.
Erfstellingen kunnen door de stichting niet anders worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving, tenzij het bestuur unaniem anders beslist. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling.

Geldbesteding:
De ontvangen bedragen worden besteden aan het behouden van de bestaande expositie en nieuwe aanvullende exposities in de toekomst. Voor elk expositie worden kosten gemaakt door kunstenaars, materialen, marketing, evenementen rond om de exposities en andere onkosten die door deze bedragen worden vergoed met doel om de expositie voor het grote publiek open te stellen.

Hoofdstuk 4

Bestuur en medewerkers

De Stichting bestaat uit 2 leden:
Mirjam Schepik – voorzitter en penningmeester
Johanna Willemina Roodbeen – van Triest – secretaris

Er is een gezamenlijke bevoegdheid. Het vermogen van de stichting wordt te allen tijde aangewend ter verwezenlijking van de doelstellingen van de Stichting. De Stichting zal niet meer vermogen houden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstellingen van de Stichting.

Beloningsbeleid
Er worden geen beloningen uitgekeerd.
De Stichting betaalt geen salarissen en werkt alleen met leden en vrijwilligers. Zij kunnen aanspraak maken op vergoeding van gemaakte kosten die door de penningmeester zijn goedgekeurd.

Hoofdstuk 5

Beleidsvoornemens
In het algemeen de samenwerking tussen de musea en culturele instellingen bevorderen.

Getekend
Elburg, 8 januari 2024
Het bestuur van de Stichting Vrienden van Zandverhalen:
Mirjam Schepik – voorzitter en penningmeester
Johanna Willemina Roodbeen – van Triest – secretaris